Thông tin seminar Khoa KHMT

Khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture (Mô hình Bản đồ tri thức dựa trên ontology cho quản lý tri thức trong nông nghiệp số)

🧑‍💻Diễn giả: TS. Ngô Quốc Hưng