Thông tin seminar Khoa KHMT


Khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: Ontology-Based Knowledge Map Model for Knowledge Management in Digital Agriculture (Mô hình Bản đồ tri thức dựa trên ontology cho quản lý tri thức trong nông nghiệp số)

?‍?Diễn giả: TS. Ngô Quốc Hưng