CHÀO MỪNG 77 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02.09.1945 – 02.09.2022)


Vào 14 giờ ngày 02.09.1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với đồng bào cả nước và thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Ngày đại thắng người dân mừng hớn hở

Mấy mươi năm nhắc nhở kỷ niệm vui

Cả nước ta giây phút ấy bùi ngùi

Mừng quốc khánh vẻ vang cờ rợp đỏ

#CS_UIT