Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ : “Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số”

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi seminar vào chiểu thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022 với nội dung “Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số”Báo cáo viên: ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM.
Đối tượng tham gia: Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Thời gian: Chiều thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường E

Nội dung:

–       Nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số;

–       Nhận diện được những tài sản trí tuệ phát sinh trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và trong đời sống

–       Hiểu được cách thức bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình và tôn trọng quyền SHTT của người khác

–       Nhận diện được những hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ thường gặp trong trường đại học
Chương trình:

–                     13:30 – 14:00: đón khách

–                     14h00 – 15h00: Báo cáo chuyên đề

–                     15h00 – 15h30: Thảo luận

–                     15h30 – 16h00: Kết luận

Phòng kính đề nghị Quý Khoa cử ít nhất hai giảng viên đăng ký tham gia, và phổ biến đến sinh viên đăng ký tham dự, kính nhờ phòng Công tác sinh viên, hỗ trợ thông báo cho các bạn sinh viên được biết và tham dự. Phòng xin gửi form đăng ký: https://forms.gle/FQCimNeQzZhmzDWh9