Liên hệ
Khoa Khoa học máy tính
Phòng E5.2, Tòa nhà E
Trường Đại học Công nghệ thông tin
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Số điện thoại: (084) 8-372 – 51993 ext 132
Fax: (084) 8-372 – 52148