Tổ chức – Nhân sự

Hội Đồng Khoa học – Đào tạo Khoa
PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Chủ tịch
PGS. TS. Đinh Điền Ủy viên
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Ủy viên
TS. Nguyễn Tuấn Đăng Ủy viên
TS. Ngô Đức Thành Ủy viên
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên
ThS. Nguyễn Đình Hiển
Ủy viên thư ký
Ban chủ nhiệm Khoa
TS. Ngô Đức Thành Trưởng Khoa
ThS. Mai Tiến Dũng
Phó Trưởng Khoa
Ngô Tuấn Kiệt Trợ lý, giáo vụ Khoa
Phạm Thị Thanh Uyên Thư ký Khoa


Khoa học máy tính có ba bộ môn:

Bộ môn Công nghệ tri thức và máy học
PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn, Trưởng Bộ môn
TS.Trương Hải Bằng
ThS.Nguyễn Đình Hiển
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương
ThS. Phạm Nguyễn Trường An
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm
ThS. Châu Kim Hùng
ThS. Hồ Long Vân
Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
TS. Nguyễn Tuấn Đăng, Trưởng Bộ môn
ThS. Ngô Quốc Hưng
ThS. Nguyễn Thị Quý
ThS. Trịnh Quốc Sơn
ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
ThS. Trần Nguyên Phong
ThS. Nguyễn Trí Phúc
ThS. Nguyễn Bích Vân
Bộ môn Thị giác máy tính và đa phương tiện
TS. Ngô Đức Thành, Trưởng bộ môn
PGS.TS. Lê Đình Duy
ThS. Mai Tiến Dũng
ThS. Cáp Phạm Đình Thăng
ThS. Nguyễn Vinh Tiệp
CH. Nguyễn Hoàng Ngân