Bài báo khoa học

Updating….
Updating….
Updating….
Conference and Workshop Papers
[c24]
Link
Ngoc-Bao Nguyen, Vu-Hoang Nguyen, Tien Do, Thanh Duc Ngo:
Person Re-Identification with Pre-trained Deep Learning Models and Attribute Correlations.
IEEE International Symposium on Electronics and Smart Devices
Conference and Workshop Papers
[c23]
Link
Duy-Dinh Le, Tien-Dung Mai, Shin’ichi Satoh, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong:
Efficient Large Scale Image Classification via Prediction Score Decomposition. ECCV (6) 2016: 770-785
Conference and Workshop Papers
[c22]
Link
Khanh Nguyen, Ngo Duc Thanh:
Scene Text Detection based on Structural Features. The 2016 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications IC3INA 2016
Conference and Workshop Papers
[c21]
Link
Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, Shin’ichi Satoh:
Using node relationships for hierarchical classification. ICIP 2016: 514-518
Conference and Workshop Papers
[c20]
Link
Phuc Quang Nguyen, Tien Do, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Tu-Anh Hoang Nguyen:
Clustering Web Video Search Results with Convolutional Neural Networks. Information and Computer Science (NICS)
Conference and Workshop Papers
[c19]
Link
Nhon Do Van, Vu Lam Han, Trung Le Bao, Van Ho Long:
News Aggregating System Supporting Semantic Processing Based on Ontology. Knowledge and Systems Engineering (KSE) pp 285-297
Journal Articles
[j9]
Link
Trung Tran, Dang Tuan Nguyen:
An approach for summarization of two-sentences Vietnamese paragraph. EAI Endorsed Trans. Context-aware Syst. & Appl. 3(9): e3 (2016)
Journal Articles
[j8]
Link
Trung Tran, Dang Tuan Nguyen:
Algorithm of computing verbal relationships for generating Vietnamese paragraph of summarization from the logical expression of discourse representation structure.
Vietnam J. Computer Science 3(1): 35-46 (2016)
Conference and Workshop Papers
[c18]
Link
Trung Tran, Dang Tuan Nguyen:
Method of Mapping Vietnamese Chunked Sentences to Definite Shallow Structures. ACOMP 2016: 74-80
Conference and Workshop Papers
[c17]
Link
Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen:
Construction of Vietnamese Argument Annotated Dataset for Why-Question Answering Method. ICTCC 2016: 124-132
Conference and Workshop Papers
[c16]
Link
Nhon V. Do, Thanh T. Mai:
Development of reasoning techniques on knowledge representation model COKB and applications. KSE 2016: 169-174
Conference and Workshop Papers
[c15]
Link
Nguyễn Đình Hiển:
Thiết kế hệ hỗ trợ giải toán Đại số Vector dựa trên Mô hình tri thức toán tử. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin – FAIR 2016
Conference and Workshop Papers
[c14]
Link
Đỗ Văn Nhơn:
Triển khai hoạt động giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại Khoa Khoa học Máy tính – Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Hội nghị CDIO Đại học Quốc gia VNU-CDIO
Conference and Workshop Papers
[c13]
Link
Hien D. Nguyen, Diem Nguyen, Vuong T. Pham:
Design an intelligent problem solver in solid geometry based on knowledge model about relations. KSE 2016: 150-155
Journal Articles
[j7]
Link
Nguyễn Quang Phúc, Đỗ Văn Tiến, Lê Đình Duy, Ngô Đức Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh:
Phương pháp kết hợp đa đặc trưng giải quyết bài toán gom cụm kết quà tìm kiếm video. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Chuyên san CNTT&TT: 63-83
Conference and Workshop Papers
[c12]
Link
Chinh Trong Nguyen,Dang Tuan Nguyen:
Towards an Argument-Based Method for Answering Why-question in Vietnamese Language. Information and Computer Science (NICS)
Conference and Workshop Papers
[c11]
Link
Đỗ Văn Tiến, Lâm Quang Vũ, Phan Lê Sang, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức:
Sử dụng Deep neural networks biểu diễn các thuộc tính cho bài toán phát hiện cảnh bạo lực trong video. FAIR 2016
Journal Articles
[j6]
Link
Chien-Quang Le, Sang Phan, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Duc Anh Duong:
Human Action Recognition from Depth Videos Using Pool of Multiple Projections with Greedy Selection. IEICE Transactions 99-D(8): 2161-2171 (2016)
Conference and Workshop Papers
[c10]
Link
Phong Nguyen Tran, Dang Tuan Nguyen:
A Linked Data Driven Semantic Model for Interpreting English Queries in Question Answering System. IMCOM 2016: 21:1-21:5
Journal Articles
[j5]
Link
Danh Le Phuoc, Hoan Nguyen Mau Quoc, Hung Ngo Quoc, Tuan Tran Nhat, Manfred Hauswirth:
The Graph of Things: A step towards the Live Knowledge Graph of connected things. J. Web Sem. 37-38: 25-35 (2016)
Journal Articles
[j4]
Link
Tran Trung, Nguyen Tuan Dang:
A rule-based method for transforming Vietnamese paragraphs into DRS (Discourse Representation Structure)
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật – Học viện KTQS ( LQDTU-JICT) – Số 181 (12-2016) : 61-82
Conference and Workshop Papers
[c9]
Link
Vu Lam, Sang-Phan Le, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong:
Computational Optimization for Violent Scenes Detection. Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA)
Conference and Workshop Papers
[c8]
Link
Benjamin Renoust, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh:
News Archive Exploration Combining Face Detection and Tracking with Network Visual Analytics. ACM Multimedia 2016: 728-730
Conference and Workshop Papers
[c7]
Link
Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo, Phuc Do:
Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comments in Vietnamese Language. Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems: 263-276
Conference and Workshop Papers
[c6]
Link
Hien D. Nguyen, Nhon V. Do:
Method for Solving Problems on a Knowledge model of Operators. e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e): 122-127
Journal Articles
[j3]
Link
Benjamin Renoust, Tetsuro Kobayashi, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh:
When face-tracking meets social networks: a story of politics in news videos. Applied Network Science 1: 4 (2016)
Conference and Workshop Papers
[c5]
Link
Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong:
Searching a specific person in a specific location using deep features. SoICT 2016: 79-86
Journal Articles
[j2]
Link
Tien-Dung Mai:
Using Sum Match Kernel With Balanced Label Tree For Large-Scale Image Classification. Journal of Computer Science and Cybernetics, vol.32, No.2, pages 133-152, 2016.
Conference and Workshop Papers
[c4]
Link
Nguyễn Đình Hiển, Nguyễn Tuấn Cường:
Xây dựng hệ hỗ trợ giải toán tự động về kiến thức Khảo sát hàm số. Hội thảo Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Conference and Workshop Papers
[c3]
Link
Nguyễn Đình Hiển, Chu Thanh Tú́, Nguyễn Công Chánh:
Một mô hình biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng hình học và thiết kế chương trình vẽ hình tự động.
Hội nghị Khoa học trẻ lần IV -2016.
Conference and Workshop Papers
[c2]
Link
Quy Nguyen, Yusuke Miyao, Ha Le, Ngan Nguyen:
Challenges and Solutions for Consistent Annotation of Vietnamese Treebank. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): 1532-1539
Journal Articles
[j1]
Link
Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng:
Xác định thứ tự thời gian giữa hai câu tiếng Việt chỉ quá trình để tóm lược. Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Conference and Workshop Papers
[c1]
Link
Vu Thi Ai Duyen, Do Van Nhon:
The intelligent guiding system that helps students to solve plane geometry problems. KSE 2016: 156-162
Journal Articles
[j6]
Link
Tien-Dung Mai, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Kiem Hoang, Shin’ichi Satoh:
Efficient large-scale multi-class image classification by learning balanced trees. Computer Vision and Image Understanding 156: 151-161 (2017)
Journal Articles
[c9]
Link
Hien D. Nguyen, Nhon V. Do:
Intelligent Problems Solver in Education for Discrete Mathematics.
SoMeT 2017: 21-34
Journal Articles
[j5]
Link
Nguyễn Đình Hiển, Đỗ Văn Nhơn và Phạm Thi Vương:
Xây dựng Hệ hỗ trợ giải toán Đại số tuyến tính trên cơ sở tri thức gồm các miền tri thức phối hợp. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ 2017: 10-18
Journal Articles
[j4]
Link
Trung Tran, Dang Tuan Nguyen:
Co-Reference Resolution in Graph Model for Enhancing Vietnamese Paragraph Compression. Information and Computer Science, 2017 4th NAFOSTED Conference on
Conference and Workshop Papers
[c8]
Link
Phuoc Pham, Duy Nguyen, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le:
Evaluation of Deep Models for Real-time Small Object Detection. ICONIP 2017: 516-526
Conference and Workshop Papers
[c7]
Link
Chinh Trong Nguyen, Dang Tuan Nguyen:
Towards building Vietnamese Discourse Treebank. SoICT 2017: 63-69
Conference and Workshop Papers
[c6]
Link
Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo:
Combining lexicon-based and learning-based methods for sentiment analysis for product reviews in Vietnamese language. ICIS 2017: Computer and Information Science pp 57-75
Journal Articles
[j3]
Link
Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Minh-Triet Tran, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong:
Persons-In-Places: a Deep Features Based Approach for Searching a Specific Person in a Specific Location.
Informatica (Slovenia) 41(2) (2017)
Conference and Workshop Papers
[c5]
Link
Nguyễn Hoàng Ngân, Ngô Đức Thành:
Sử dụng trực quan hoá quang phổ phản xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy để phân biệt chất lỏng. FAIR 2017
Journal Articles
[j2]
Link
Hien Nguyen, Nhon Do, Vuong Pham, Katsumi Inoue:
Solving Problems on a Knowledge model of Operators and Application. International Journal of Digital Enterprise Technology
Conference and Workshop Papers
[c4]
Link
Nguyễn Đình Hiển:
Xây dựng Hệ hướng dẫn tự động giải bài tập về kiến thức Khảo sát hàm số trong chương trình Toán Trung học phổ thông. Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.
Conference and Workshop Papers
[c3]
Link
Nhon V. Do, Thanh T. Mai:
Perfect COKB Model and Reasoning Methods for the design of Intelligent Problem Solvers. SoMeT 2017: 35-50
Journal Articles
[j1]
Link
Ngoc-Bao Nguyen, Vu Hoang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Khang M. T. T. Nguyen:
Person re-identification with mutual re-ranking. Vietnam J. Computer Science 4(4): 233-244 (2017)
Conference and Workshop Papers
[c2]
Link
Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Minh-Triet Tran, Duc Anh Duong, Shin’ichi Satoh:
Semantic Extraction and Object Proposal for Video Search. MMM (2) 2017: 475-479
Conference and Workshop Papers
[c1]
Link
Dang Tuan Nguyen, Trung Tran:
Phrasal Graph-based Method for Abstractive Vietnamese Paragraph Compression. SoICT 2017: 143-150
Conference and Workshop Papers
[c9]
Link
Truong Phuc Anh, Tien-Dung Mai.:
Combining Deep Feature and Handcrafted Features for Material Classification. KSE 2018
Conference and Workshop Papers
[c8]
Link
Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai:
Intelligent Educational Software in Discrete Mathematics and Graph Theory. SOMET 2018
Conference and Workshop Papers
[c7]
Link
Hien D. Nguyen, Nhon V. Do, Vuong T. Pham:
Rela-Ops model: A method for Knowledge Representation and Application. SOMET 2018
Conference and Workshop Papers
[c6]
Link
ThanhThuong T. Huynh, Nhon V. Do, TruongAn N. Pham, NgocHan T. Tran:
A semantic document retrieval system with semantic search technique based on knowledge base and graph representation. SOMET 2018
Conference and Workshop Papers
[c5]
Link
Triệu Tráng Vinh, Lâm Hàn Vương, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành.:
Face tracking and recognition with deep feature in camera surveillance system. In FAIR’11 Vietnam ( August, 2018)
Conference and Workshop Papers
[c5]
Link
Nguyễn Cao Minh, Ngô Đức Thành.:
Abnormal events detection system. In FAIR’11 Vietnam ( August, 2018)
Conference and Workshop Papers
[c4]
Link
Trịnh Mẫn Hoàng, Lê Đình Duy.:
Tái nhận dạng phương tiện giao thông sử dụng mạng kết hợp các đặc trưng học sâu. In FAIR’11 Vietnam ( August, 2018)
Conference and Workshop Papers
[c3]
Link
Nguyễn Đình Hiển, Trương Ngọc Kha, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Anh Dũng.:
Phương pháp cải tiến tính toán chương trình logic theo tiếp cận đại số tuyến tính. Hội thảo quốc gia lần thứ XXI, Thanh Hóa, ngày 27-28 tháng 7, 2018 ( July, 2018)
Journal Articles
[j2]
Link
Quy T. Nguyen, Yusuke Miyao, Ha T. T. Le, Nhung T. H. Nguyen:
Ensuring annotation consistency and accuracy for Vietnamese treebank. Language Resources and Evaluation 52(1): 269-315 (2018)
Journal Articles
[j1]
Link
Nhon V. Do, Hien D. Nguyen:
Knowledge-based models for Expert Systems using Rela-model. International Journal of Sofware Engineering and Knowledge Engineering (2018)
Conference and Workshop Papers
[c2]
Link
Vy Nguyen, Tien Do, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Duc Ngo, Duc Anh Duong:
How to Choose Deep Face Models for Surveillance System? ACIIDS (Extended Posters) 2018: 367-376
Conference and Workshop Papers
[c1]
Link
Thanh-Dat Truong, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Trang-Vinh Trieu, Tien Do, Thanh Duc Ngo, Dinh-Duy Le:
Video Search Based on Semantic Extraction and Locally Regional Object Proposal. MMM (2) 2018: 451-456

Last updated: April 14, 2018 by dungmt