BM Tính toán Đa phương tiện

Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học theo định hướng tính toán và khai thác dữ liệu đa phương tiện; tổ chức nghiên cứu và phát triển các ứng dụng dữ liệu đa phương tiện vào các hoạt động hỗ trợ quản lý cho tổ chức kinh tế, xã hội.

Một số lĩnh vực chính:

  • Xử lý dữ liệu đa phương tiện (Multimedia Processing)
  • Đồ họa máy tính (Computer Graphics)
  • Thị giác máy tính (Computer Vision)
  • Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing)
  • Xử lý Âm thanh và Tiếng nói (Audio and Speech Processing)
  • Y-Tin học (Medical Informatics)
  • Thực tại ảo (Virtual Reality)
  • Thực tại tăng cường (Augmented Reality)
Nhân sự
TS. Ngô Đức Thành, Trưởng Bộ môn
TS. Mai Tiến Dũng
TS. Lê Minh Hưng
ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
TS. Ngô Quốc Hưng
TS. Nguyễn Thị Quý
ThS. Trịnh Quốc Sơn
ThS. Cáp Phạm Đình Thăng
ThS. Đỗ Văn Tiến
TS. Nguyễn Vinh Tiệp