BM Trí tuệ nhân tạo

Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học theo định hướng Trí tuệ nhân tạo, tổ chức nghiên cứu và phát triển các ứng dụng vào các hoạt động hỗ trợ quản lý cho tổ chức kinh tế, xã hội.

Một số lĩnh vực chính:

  • Máy học (Machine Learning)
  • Biểu diễn tri thức và Suy luận (Knowledge Representation and Reasoning)
  • Dữ liệu lớn (Big Data)
  • Thuật toán tiến hóa (Evolutionary Algorithm)
Nhân sự
PGS.TS. Lê Đình Duy, Trưởng Bộ môn
TS. Trương Hải Bằng
ThS. Phạm Nguyễn Trường An
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm
TS. Nguyễn Đình Hiển
TS. Lương Ngọc Hoàng
TS. Nguyễn Trí Phúc
ThS. Nguyễn Thanh Sơn
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương
ThS. Nguyễn Bích Vân