Khoa KHMT có 3 bộ môn chính sau:

  1. Bộ môn Công nghệ tri thức và Máy học
  2. Bộ môn Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
  3. Bộ môn Thị giác máy tính và Đa phương tiện