1. Bộ môn Công nghệ tri thức và Máy học:

Chuyên ngành Công nghệ tri thức và Máy học cung cấp các kiến thức trong các lĩnh vực:

– Biểu diễn tri thức và suy luận: Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức và thiết kế cơ sở tri thức, đồng thời phát triển các phương pháp suy diễn tự động để ứng dụng trong các hệ thống thông minh trong thực tế.

– Quản trị tri thức: nghiên cứu các phương pháp tổ chức tri thức, tổ chức các văn bản tài liệu để xây dựng các hệ thống quản lý, tìm kiếm, truy vấn kiến thức, tài liệu theo ngữ nghĩa.

– Khai thác dữ liệu: Nghiên cứu việc khám phá các tri thức mới và các tri thức có ích trong nguồn dữ liệu đã có., có thể ứng dụng trong các lĩnh vực thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, viễn thông, an ninh mạng.

Các kiến thức của chuyên ngành được ứng dụng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh:

– Xây dựng các hệ thống thông minh trong giáo dục: xây dựng các hệ thống hỗ trợ giải bài tập động, hệ thống truy vấn kiến thức của các môn học, hệ hỗ trợ kiểm tra đánh giá kiến thức người học,…

– Xây dựng các hệ thống quản lý kho tài liệu theo ngữ nghĩa.

– Xây dựng các hệ chẩn đoán, dự báo trong các lĩnh vực y tế, kinh tế.

HeHoTroHocToan

Hệ hỗ trợ học tập môn Toán ở Đại học

o Nhân sự:

STT Họ tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Đỗ Văn Nhơn TS Trưởng Bộ môn nhondv@uit.edu.vn
2 Nguyễn Đình Hiển ThS. NCS GV, Trợ lý Bộ môn hiennd@uit.edu.vn
3 Trường Hải Bằng TS GV bangth@uit.edu.vn
3 Phạm Lê Thị Anh Thư ThS. NCS Giảng viên Ireland
4 Huỳnh Thị Thanh Thương ThS. NCS Giảng viên thuonghtt@uit.edu.vn
5 Châu Kim Hùng ThS. NCS Giảng viên USA
6 Hồ Long Vân ThS Giảng viên vanhl@uit.edu.vn
7 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ThS Giảng viên diemntn@uit.edu.vn
8 Phạm Nguyễn Trường An ThS Giảng viên truonganpn@uit.edu.vn
9 Lâm Hàn Vũ ThS Giảng viên vulh@uit.edu.vn

2. Bộ môn Thị giác máy tính và Đa phương tiện:

Bộ môn đào tạo chuyên về lĩnh vực Thị giác máy tính và Đa phương tiện. Trong đó:

– Cung cấp các khối kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Đồ họa máy tính (Computer Graphics), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý, khai thác dữ liệu đa phương tiện và công nghệ đa phương tiện.

– Xây dựng kĩ năng cần thiết trong phân tích, thiết kế, triển khai xây dựng các hệ thống, ứng dụng liên quan đến dữ liệu đa phương tiện, công nghệ đa phương tiện, đồ họa và thị giác máy tính.

– Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, các kĩ năng mềm, khả năng sáng tạo về công nghệ và nghệ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến:
– Xử lý ảnh và video (Digital Image and Video Processing).

– Đồ họa máy tính (Compuer Graphics).

– Thị giác máy tính (Computer Vision).

– Phân tích dữ liệu đa phương tiện (Multimedia Content Analysis).

– Công nghệ đa phương tiện (Multimedia Technology).

– Máy học và nhận dạng (Machine Learning and Pattern Recognition).

– Thực tại ảo, thực tại tăng cường (Virtual Reality, Augmented Reality).

– Truy vấn thông tin đa phương tiện (Multimedia Information Retrieval).

o Nhân sự:

STT Họ tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Ngô Đức Thành TS. Trưởng Bộ môn thanhnd@uit.edu.vn
2 Lê Đình Duy PGS. TS. GV duyld@uit.edu.vn
3 Mai Tiến Dũng ThS. NCS GV dungmt@uit.edu.vn
4 Cáp Phạm Đình Thăng ThS. NCS GV thangcpd@uit.edu.vn
5 Nguyễn Hoàng Vũ ThS. NCS GV vunh@uit.edu.vn
6 Nguyễn Hoàng Ngân CN. GV ngangnh@uit.edu.vn

3. Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là đơn vị chuyên môn về đào tạo và nghiên cứu trong chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ngôn ngữ học máy tính.

o Nhân sự:

STT Họ tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Nguyễn Tuấn Đăng TS Trưởng Bộ môn dangnt@uit.edu.vn
2 Ngô Quốc Hưng ThS Giảng viên hungnq@uit.edu.vn
3 Nguyễn Trọng Chỉnh ThS. NCS Giảng viên chinhnt@uit.edu.vn
4 Trịnh Quốc Sơn ThS. NCS Giảng viên sontq@uit.edu.vn
5 Trần Nguyên Phong ThS Giảng viên phongtn@uit.edu.vn
6 Nguyễn Bích Vân ThS Giảng viên vannb@uit.edu.vn
7 Nguyễn Trí Phúc ThS Giảng viên phucnt@uit.edu.vn
8 Nguyễn Thị Quý ThS. NCS Nghiên cứu viên quynt@uit.edu.vn
9 Nguyễn Văn Toàn ThS Giảng viên toannv@uit.edu.vn