Category Archives

Các tài liệu liên quan đến AUN-QA

Th9
12

Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA. Code of Conduct for the AUN-QA Programme Assessment 2017_21_8_2017