Category Archives

Archive of posts published in the category: ĐBCL
Th8
15

Quyết định thành lập Tổ ĐBCL Khoa KHMT

Quyết định số 648/QĐ-ĐHCNTT ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Tổ ĐBCL Khoa KHMT.

Th9
12

Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA. Code of Conduct for the AUN-QA Programme Assessment 2017_21_8_2017

Th9
12

Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT năm 2017

Nội dung Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT năm 2017. Tập tin đính kèm.