Cố vấn học tập

STT
LỚP
HỌ VÀ TÊN
THỜI GIAN
(TIẾT)
LỊCH TIẾP SINH VIÊN (PHÒNG)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 KHTN2015 ThS. Nguyễn Vinh Tiệp 4-5 E5.1 E5.1
2 KHMT2015 ThS. Đỗ Văn Tiến 4-5 E5.6
3 KHMT2016.1 ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương 4-5 E5.8 E5.8
4 KHMT2016.2 ThS. Phạm Nguyễn Trường An 4-5 E5.8
5 KHTN2016 ThS. Phạm Nguyễn Trường An 4-5 E5.8
6 KHMT2017 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm 4-5 E5.8
7 KHTN2017 ThS. Nguyễn Vinh Tiệp 4-5 E5.1 E5.1
8 KHCL2017.1 ThS. Trịnh Quốc Sơn 4-5 E5.3
9 KHCL2017.2 ThS. Trịnh Quốc Sơn 4-5 E5.3
10 KHMT2018 ThS. Nguyễn Đình Hiển 4-5 E5.8
11 KHTN2018 ThS. Nguyễn Thanh Sơn 4-5 E5.2
12 KHCL2018.1 ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương 4-5 E5.8 E5.8
13 KHCL2018.2 ThS. Đỗ Văn Tiến 4-5 E5.6
14 KHCL2018.3 ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh 4-5 E5.4
15 KHMT2019 ThS. Nguyễn Vinh Tiệp 4-5 E5.1 E5.1
16 KHTN2019 TS. Nguyễn Thị Quý 4-5 E5.3 E5.3
17 KHCL2019.1 TS. Lê Minh Hưng 9-10 E5.4
18 KHCL2019.2 TS. Mai Tiến Dũng 4-5 E5.2
19 KHCL2019.3 ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh 4-5 E5.4
20 KHMT01 TS. Mai Tiến Dũng 4-5 E5.2