Công nghệ tri thức và Máy học

Giới thiệu Bộ môn
Chuyên ngành Công nghệ tri thức và Máy học cung cấp các kiến thức trong các lĩnh vực:

  • Biểu diễn tri thức và suy luận: Phát triển các mô hình biểu diễn tri thức và thiết kế cơ sở tri thức, đồng thời phát triển các phương pháp suy diễn tự động để ứng dụng trong các hệ thống thông minh trong thực tế.
  • Quản trị tri thức: nghiên cứu các phương pháp tổ chức tri thức, tổ chức các văn bản tài liệu để xây dựng các hệ thống quản lý, tìm kiếm, truy vấn kiến thức, tài liệu theo ngữ nghĩa.
  • Khai thác dữ liệu: Nghiên cứu việc khám phá các tri thức mới và các tri thức có ích trong nguồn dữ liệu đã có., có thể ứng dụng trong các lĩnh vực thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, viễn thông, an ninh mạng.

Các kiến thức của chuyên ngành được ứng dụng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh:

  • Xây dựng các hệ thống thông minh trong giáo dục: xây dựng các hệ thống hỗ trợ giải bài tập động, hệ thống truy vấn kiến thức của các môn học, hệ hỗ trợ kiểm tra đánh giá kiến thức người học,…
  • Xây dựng các hệ thống quản lý kho tài liệu theo ngữ nghĩa.
  • Xây dựng các hệ chẩn đoán, dự báo trong các lĩnh vực y tế, kinh tế.
Nhân sự
TS. Lê Đình Duy, Trưởng Bộ môn
TS.Trương Hải Bằng
ThS.Nguyễn Đình Hiển
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương
ThS. Phạm Nguyễn Trường An
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm
ThS. Châu Kim Hùng
ThS. Hồ Long Vân