Computer Science Faculty

5th Floor, building E

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Km20 – Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM


Số điện thoại VP Khoa: (084) 8-372 – 45119

Fax: (084) 8-372 – 52148

Email Thư ký Khoa: uyenptt@uit.edu.vn (Cô Uyên)