Cử nhân chính quy

1. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính được xây dựng theo tiếp cận CDIO (Conceive – Design – Implement – Operator). Mô hình CDIO mô tả nền tảng giáo dục phải dựa trên việc trải nghiệm đầy đủ cả quá trình từ nhận thức, thiết kế, cài đặt và triển khai trên các bài toán, dự án hay sản phẩm thực tế.

 • Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính theo học chế tín chỉ phải nhằm cung cấp nền tảng kiến thức, phương pháp tư duy và phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả và định hướng khả năng ứng dụng của sinh viên.

 • Các kiến thức cơ sở được đặt trọng tâm, các kiến thức chuyên môn sẽ được giới thiệu và truyền đạt trên cơ sở nguyên lý chung, tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường động cơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp sinh viên hình thành căn bản vững chắc cho việc phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tăng cường khả năng thích nghi tốt với thực tế làm việc.

 • Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Khoa học máy tính mang tính liên ngành, tính nghiên cứu và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.

 • Chương trình gần với chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính của nhiều trường đại học trên thế giới để có thể hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao sau này.

2. Hình thức đào tạo

 • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
 • Thời gian đào tạo: 04 năm.

3. Cấu trúc Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính chú trọng đến việc giảng dạy các kiến thức: kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên nghiệp và ứng dụng, kiến thức chuyên ngành hẹp và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Các kiến thức này được phân bổ giảng dạy trong khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc và tự chọn. CTĐT này được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn CDIO cải biên cùng với các CĐR và ý kiến các bên liên quan. CTĐT phải đảm bảo được việc đào tạo các CĐR với các mức độ tăng dần đến một mức độ mong muốn. Vì vậy, các môn học trong chương trình cần phải có sự liên kết với nhau thành một chuỗi các môn học trong quá trình phát triển các kỹ năng trong CĐR.

Tính chuyên môn sâu của chương trình được thể hiện qua các môn chuyên ngành bắt buộc và tự chọn theo hai hướng chuyên ngành: Công nghệ tri thức & Máy học, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 • Kiến thức cơ sở ngành: bao gồm kiến thức cơ sở chung cho nhóm ngành Công nghệ thông tin (được giảng dạy trong 2 năm đầu của giai đoạn 1) và kiến thức cơ sở ngành Khoa học máy tính (được giảng dạy trong hai năm đầu của giai đoạn 1 và một năm đầu của giai đoạn 2).

 • Kiến thức chuyên nghiệp và ứng dụng: được giảng dạy trong các môn tự chọn tự do và các môn thay thế khóa luận. Các kiến thức này được phân bố trong hai năm của giai đoạn 2.

 • Kiến thức chuyên ngành hẹp: được giảng dạy trong các môn chuyên ngành bắt buộc và tự chọn theo hai hướng chuyên ngành: Công nghệ tri thức & Máy học, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các kiến thức chuyên ngành hẹp được giảng dạy trong hai năm của giai đoạn 2.

Chương trình đào tạo được phân bố như sau:

Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Ghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương Lý luận chính trị 10  
Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 27  
Ngoại ngữ 12  
Môn học khác 2 Kỹ năng nghề nghiệp
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở nhóm ngành 25  
Cơ sở ngành 20 Gồm N =5 môn học
Chuyên ngành bắt buộc 12 Gồm M =3 môn học
Chuyên ngành tự chọn ≥ 8 Gồm P ≥ 2 môn học
Môn học khác ≥ 14 Các môn học tự chọn tự do
Tốt nghiệp Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp ≥ 10  
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa 140 Sinh viên có thể tích lũy nhiều hơn 140 tín chỉ.

Chương trình đào tạo Khóa 7-8

4. Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,….

 • Có thể làm việc với vai trò là một Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống.

 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.

 • Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng.

 • Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

CoHoiViecLam

Cơ hội việc làm