Đề cương môn học hệ cử nhân
 
1. Các môn học đại cương

STT

Mã MH

Tên môn học

1

IT001

Nhập môn lập trình

2

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 
2. Các môn học cơ sở ngành Khoa học máy tính

STT

Mã MH

Tên môn học
1

CS105

Đồ họa máy tính

2

CS106

Trí tuệ nhân tạo

3

CS110

Nhập môn công nghệ tri thức và máy học

4

CS111

Nguyên lý và phương pháp lập trình

5

CS112

Phân tích & thiết kế thuật toán

 
3. Các môn học chuyên ngành

STT

Mã MH

Tên môn học
1

CS211

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

2

CS214

Biểu diễn tri thức và suy luận

3

CS217

Các hệ cơ sở tri thức

4

CS312

Hệ thống đa tác tử

5

CS313

Khai thác dữ liệu và ứng dụng

6

CS314

Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo

7

CS315

Máy học nâng cao

8

CS316

Các hệ giải bài toán thông minh

9

CS221

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

10

CS222

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao

11

CS226

Ngôn ngữ học máy tính

12

CS321

Ngôn ngữ học ngữ liệu

13

CS323

Các hệ thống hỏi đáp

14

CS324

Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

15

CS325

Dịch máy

16

CS326

Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 
4. Các môn học khác

STT

Mã MH

Tên môn học
1

CS511

Ngôn ngữ lập trình C#

2

CS519

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

3

CS523

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

4

CS405

Logic mờ và ứng dụng

5

CS406

Xử lý ảnh và ứng dụng

6

CS409

Hệ suy diễn mờ

7

CS414

Lý thuyết automat và ứng dụng

8

CS419

Truy xuất thông tin

9

CS521

Toán rời rạc nân cao

10

CS522

Đại số máy tính

11

CS524

Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên