People in the Dean office
TS. Ngô Đức Thành Dean
ThS. Mai Tiến Dũng
Vice dean
Ngô Tuấn Kiệt Trợ lý, giáo vụ Khoa
Phạm Thị Thanh Uyên Thư ký Khoa