Faculty council
PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Chairman
PGS. TS. Đinh Điền Councilman
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Councilwoman
TS. Nguyễn Tuấn Đăng Councilman
TS. Ngô Đức Thành Councilman
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Councilwoman
ThS. Nguyễn Đình Hiển
secertary