Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa KHMT
PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Chủ tịch
PGS. TS. Đinh Điền Ủy viên
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Ủy viên
TS. Nguyễn Tuấn Đăng Ủy viên
TS. Ngô Đức Thành Ủy viên
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên
ThS. Nguyễn Đình Hiển
Ủy viên thư ký