Hội đồng Khoa

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa
TS. Ngô Đức Thành Chủ tịch
PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Ủy viên
TS. Nguyễn Tuấn Đăng Ủy viên
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Ủy viên
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên
TS. Lê Đình Duy Ủy viên
ThS. Mai Tiến Dũng
Ủy viên thư ký

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa: 564-QĐ-ĐHCNTT, ngày 23 tháng 8 năm 2017