Natural language processing

Introduction
Natural Language Processing Department takes aim at teaching and researching in Natural Language Processing and Computational Linguistics
People
Asc. Prof., Dr. Nguyễn Tuấn Đăng, Head
Dr. Nguyễn Thị Quý
Msc.  Trịnh Quốc Sơn
Msc. Ngô Quốc Hưng
Msc. Nguyễn Bích Vân
Msc. Nguyễn Trọng Chỉnh
Msc. Trần Nguyên Phong
Msc. Nguyễn Trí Phúc