Introduction
Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là đơn vị chuyên môn về đào tạo và nghiên cứu trong chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ngôn ngữ học máy tính.

 

People
Asc. Prof., Dr. Nguyễn Tuấn Đăng, Head
Dr. Nguyễn Thị Quý
Msc.  Trịnh Quốc Sơn
Msc. Ngô Quốc Hưng
Msc. Nguyễn Bích Vân
Msc. Nguyễn Trọng Chỉnh
Msc. Trần Nguyên Phong
Msc. Nguyễn Trí Phúc