Năm 2019
  • Danh sách đề tài theo quyết định 345/QĐD_ĐHCNTT, ngày 10, tháng 06, năm 2019 .
Năm 2018
  • Danh sách đề tài theo quyết định 849/QĐD_ĐHCNTT, ngày 14, tháng 12, năm 2018 .
Năm 2017
  • Quyết định 438/QĐD_ĐHCNTT, ngày 24 tháng 7 năm 2017 .
Năm 2016
  • Quyết định 34/QĐD_ĐHCNTT_KHCN, ngày 7 tháng 6 năm 2016 .
Năm 2015
  • Quyết định 32/QĐD_ĐHCNTT_KHCN, ngày 29 tháng 6 năm 2015 .