NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Khoa học máy tính tập trung nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin theo các hướng sau:

  • Nghiên cứu và phát triển các công nghệ thông tin mới (đặc biệt các công nghệ mang tính đặc thù Việt Nam) có khả năng ứng dụng cao ở nước ta.

  • Phát triển gia tăng các năng lực cơ bản của máy tính và các thiết bị Công nghệ thông tin bao gồm năng lực tính toán, ghi nhớ thông tin, năng lực tương tác người-máy trên cơ sở tiếng Việt.

  • Phát triển gia tăng các năng lực giải quyết vấn đề bao gồm các nghiên cứu về thuật giải heuristic, genetic, mạng neural, ngôn ngữ và phần mềm máy tính, khai thác tri thức, các hệ tìm kiếm tiên tiến

  • Phát triển các nghiên cứu cơ bản nhằm tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên thông tin.

Cán bộ khoa tích luôn cực tham dự các hội nghị khoa học và có nhiều bài báo khoa học được đăng trong các kỷ yếu hội nghị khoa học và tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trong năm học 2012 khoa có tham gia viết một chương trong sách chuyên khảo được xuất bản quốc tế và có các đề tài Khoa học các cấp đã nghiệm thu hoặc đang thực hiện. Số liệu tổng hợp như sau:
o    Số bài báo khoa học: 27 bài báo
    Đã được đăng: 25 bài
    Đã được nhận đăng: 02 bài
o    Tham gia viết sách chuyên khảo quốc tế: 01
o    Số đề tài khoa học đã được nghiệm thu: 06
o    Số đề tài khoa học công nghệ đang tiến hành: 05