Computer science undergraduate program was built adherent to CDIO strategy.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo các khóa có thể tham khảo từ website: https://daa.uit.edu.vn