Computer science faculty focus on basic and applied science research in the following fields

  • Nghiên cứu và phát triển các công nghệ thông tin mới (đặc biệt các công nghệ mang tính đặc thù Việt Nam) có khả năng ứng dụng cao ở nước ta.
  • Phát triển gia tăng các năng lực cơ bản của máy tính và các thiết bị Công nghệ thông tin bao gồm năng lực tính toán, ghi nhớ thông tin, năng lực tương tác người-máy trên cơ sở tiếng Việt.
  • Phát triển gia tăng các năng lực giải quyết vấn đề bao gồm các nghiên cứu về thuật giải heuristic, genetic, mạng neural, ngôn ngữ và phần mềm máy tính, khai thác tri thức, các hệ tìm kiếm tiên tiến.
  • Phát triển các nghiên cứu cơ bản nhằm tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên thông tin.