Thị giác máy tính và Đa phương tiện

Giới thiệu Bộ môn
Bộ môn đào tạo chuyên về lĩnh vực Thị giác máy tính và Đa phương tiện. Trong đó:

 • Cung cấp các khối kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Đồ họa máy tính (Computer Graphics), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý, khai thác dữ liệu đa phương tiện và công nghệ đa phương tiện.
 • Xây dựng kĩ năng cần thiết trong phân tích, thiết kế, triển khai xây dựng các hệ thống, ứng dụng liên quan đến dữ liệu đa phương tiện, công nghệ đa phương tiện, đồ họa và thị giác máy tính.
 • Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, các kĩ năng mềm, khả năng sáng tạo về công nghệ và nghệ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến:

 • Xử lý ảnh và video (Digital Image and Video Processing).
 • Đồ họa máy tính (Compuer Graphics).
 • Thị giác máy tính (Computer Vision).
 • Phân tích dữ liệu đa phương tiện (Multimedia Content Analysis).
 • Công nghệ đa phương tiện (Multimedia Technology).
 • Máy học và nhận dạng (Machine Learning and Pattern Recognition).
 • Thực tại ảo, thực tại tăng cường (Virtual Reality, Augmented Reality).
 • Truy vấn thông tin đa phương tiện (Multimedia Information Retrieval).
Nhân sự
TS. Ngô Đức Thành, Trưởng bộ môn
  TS. Mai Tiến Dũng
  TS. Lê Minh Hưng
ThS. Cáp Phạm Đình Thăng
ThS. Nguyễn Vinh Tiệp
ThS. Nguyễn Thanh Sơn
ThS. Nguyễn Hoàng Ngân