Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Giới thiệu Bộ môn
Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là đơn vị chuyên môn về đào tạo và nghiên cứu trong chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ngôn ngữ học máy tính.

 

Nhân sự
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng, Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Thị Quý
ThS. Trịnh Quốc Sơn
ThS. Ngô Quốc Hưng
ThS. Nguyễn Bích Vân
ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh
ThS. Trần Nguyên Phong
ThS. Nguyễn Trí Phúc