Category Archives

Archive of posts published in the category: Quy định
Th10
20

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy.

Th2
20

QUI ĐỊNH VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp sử dụng các biểu mẫu đính kèm. Qui định về khoá luận tốt nghiệp QD_243_08_11_2013_KLTN Hình thức trình bày khoá luận tốt nghiệp UIT_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN_ver3.1 UIT_Phu luc 3_Mau bao cao Các…

Th10
2

QUY ĐỊNH VỀ HỆ TÀI NĂNG

Sinh viên đang theo học các lớp Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính chú ý đọc kỹ qui định này.   Quy_dinh_he_Tai_nang

Th9
27

Quy định về xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2013

VP Khoa đăng lại quyết định về việc xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2013

Th8
30

Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ

VP Khoa KHMT trích đăng lại quy định về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho chương trình chính quy của nhà trường