Category Archives

Archive of posts published in the category: Quy định
Th9
27

Quy định về xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2013

VP Khoa đăng lại quyết định về việc xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2013

Th8
30

Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ

VP Khoa KHMT trích đăng lại quy định về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho chương trình chính quy của nhà trường