Liên hệ

Khoa Khoa học máy tính

Phòng E5.2, Tòa nhà E

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Số điện thoại: (084) 28-372 – 52002 ext 132

Fax: (084) 28-372 – 52148

Email: giaovu.khmt@uit.edu.vn