Thông báo xét khen thưởng, hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học đợt 1 năm 2022

Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 16/05/2022. Form […]

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

STT Ngày Công việc 1 06/5/2022 – 15/5/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep 2 18/5/2022-23/5/2022 Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có 3 24/5/2022-25/5/2022 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp. 4 30/5/2022 Ban hành QĐ công nhận […]

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]-VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY AITOMATIC

Việc làm tại công ty Aitomatic Link đăng kí: https://bit.ly/industrial-ai-event-1 Hãy tham gia để tìm hiểu cách mà nền tảng độc đáo của bạn về Physics, Engineering và Software có thể kết hợp thành một lĩnh vực mới nổi thú vị được gọi là “Kỹ thuật AI”. https://www.facebook.com/events/1930198470515211?ref=newsfeed