Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022. STT Ngày Công việc 1 27/10/2022 – 8/11/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep 2 14/11/2022-16/11/2022 Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ