Khai giảng khóa học do tập đoàn NAVER tài trợ “Thành thạo môn Back-end cùng NAVER”

Sau khi mở form đăng ký thông qua các kênh thông tin đã có gần 250 bạn đăng ký. Sau đó dựa trên CV BTC chương trình đã lựa chọn 20 bạn ở nhiều Khoa khác nhau để tham gia lớp học Backend. Ngày 16/8/2022, lớp Backend đã khai giảng tại phòng E4.3 của trường. […]