Đánh giá AUN-QA

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ ngày 8-10/1/2019, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) sẽ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo của Khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đoàn đánh giá do giáo sư Wan Ahmad Kamil Mahmood và giáo sư John Donnie Ramos phụ trách. Một số hình […]

Thông báo mở môn học tự chọn cho sinh viên KHMT

Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Khoa Khoa học Máy tính phối hợp cùng Văn phòng Các chương trình đặc biệt, Phòng Đào tạo Đại học mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy.Thông tin về môn học của Prof. GS. Hurdle […]