Lịch thi lớp CNTN05

– Môn “Trí tuệ nhân tạo” 13h00 ngày 15/01/2013 Phòng : H201 – Môn “Nhập môn công nghệ tri thức và máy học” 13h00 ngày 17/01/2013 Phòng : H201