thông báo dự chuyên đề

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN nhận được thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề “Role and Applications of Information Security” do diễn giả  Himanshu Gupta đến từ trường Amity Institute of Information Technology.   Bài nói chuyện

Thông báo thi giữa kỳ

Tất cả các lớp trong danh sách sẽ thi giữa kỳ HK2 năm học 2012-2013. Các môn chung do khoa KHMT phụ trách giảng dạy: 01. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003, thời