Categories Thông báo

Kế hoạch bảo vệ khóa luận

Khoa KHMT sẽ tổ chức các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy vào 2 ngày 21 và 22/08/2013. Các nhóm xem thông tin chi tiết trong file đính kèm, sau đó liên lạc với giảng viên phản biện để gặp (đem theo 01 quyển báo cáo hoàn chỉnh) […]

Read More