Categories Thông báo

thông báo thư

Thông báo Văn phòng khoa có nhận được bản sao bằng tốt nghiệp THPT của Đàm Thị Mỹ Châu lớp CNTN 04. Nếu Châu muốn nhận lại bằng thì liên hệ khoa từ đây đến hết ngày t6 11/10/2013. Nếu không liên hệ khoa sẽ lấy bằng TN bổ sung vào hồ sơ xét tốt […]

Read More