Thông báo mở bổ sung môn học HK2 2014-2015

Khoa KHMT sẽ mở bổ sung hai môn học trong HK2 2014-2015: 1. CS233.F21 – Nhận dạng thị giác (LT) – GV : ThS. Nguyễn Hoàng Vũ – Chiều thứ 6 (03 TC) 2. CS233.F21.1