Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV 2019

Xin chuyển đến các bạn Sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn kết quả xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2019. Các đề tài đã được thẩm định bởi 2