Categories Sinh viênThông báo

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2020

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học […]

Read More