ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Các sinh viên đã đăng ký học phần làm khóa luận tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thực hiện: Điền thông tin đăng ký vào link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fd5BrpIWM30uH5nDqecsuVYDO7XAn0jiy2cCRnFn0xI/edit?usp=sharing Thời gian: đến 14/03/2021. Nộp phiếu đăng ký khóa luận (có xác nhận của GV hướng dẫn tại VP Khoa) Thời gian: từ 15/03 đến 19/03/2021.