CÔNG NHẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LÀ MÔN TỰ CHỌN TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại […]