Khai giảng khóa học miễn phí do Tập đoàn NAVER tài trợ “THÀNH THẠO MÔN BACK-END CÙNG NAVER ”

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể trở thành một lập trình viên với vị trí Front-End hoặc Back-End. Nội dung khóa học bao gồm kiến thức căn bản cũng như hướng dẫn chi tiết thông qua xây dựng một ứng thực tế (Capstone Project). Tạo cơ hội cho sinh […]