Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016. 1. Hồ sơ tham gia giải thưởng SV cấp bộ thì sinh viên xem phụ lục trang 27 và làm từ mẫu 1